โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเผยแผ่กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ในการนี้ นายวัชรินทร์  คุ่ยศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวจุไรวรรณ       บัวเพ็ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  เข้าร่วมประชุมฯ 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,982