ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางสาวจันทิรา  เคหะนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

นางสมบัติ  พงษ์พรต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางการะเวก  วนดิลกรัตน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอนุวัตร์  มีสุวรรณ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวณัฎฐนันท์  ตาบโกไสย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางวัชลี  โพธิ์ชะคุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายรชต  ชินปิติวงษ์
นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ
นางสาวสุพรรณี  จันทะมะละ
พนักงานทำความสะอาด
นายนพดล  พรคงเจริญ
พนักงานขับรถ
นายชำนาญ  วงษ์เดือน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,124